Tituly

3. února 2013 v 13:40 | Kirari |  OST2
Existuje ich mnoho. Napovedajú(viac, či menej) aký typ školy alebo aký odbor vyštudovali ich "majitelia". Sú to skratky niektoré odvodené z angličtiny, väčšina však z latinčiny.


Uvádzam ich podľa abecedy. Tie, ktoré sa už neudeľujú sú prečiarknuté.

 • Akademik --> bol to titul uvádzaný pred menom. Bola to najvyššia akademická hodnosť pre československých vedcov udelovaný v bývalej ČSSR, spravidla za celoživotnú prácu. Dnes už sa neudeľuje.(O stupeň nižšie bo tzv. člen korespondent.)
 • BBA(B.B.A.) -->( Bachelor of Business Administration) Ide o titul získaný po ukončení bakalárskeho štúdia v obchodnej administratíve. Dá sa prirovnať k tuzemskému Bakalárovi.
 • Bc. --> (z lat. baccalarius) Bakalár - titul, ktorý je udelený každému študentovi po troch či štyroch rokoch štúdia(okrem spojených programov). U nás sa začal udelovať od roku 1990.
 • BcA. --> (z lat. baccalarius artis) Bakalár umenia - titul, ktorý je udelovaný absolventom bakalárskeho štúdia na vysokej škole umeleckého smeru.
 • CSc. -->( z lat. candidatus scientiarum) Kandidát vied - tento titul uvádzaný za menom mohol získať každý s titulom Inžinier a vypracoval a obhájil vedeckú prácu. Udávanie tohoto titulu bolo v roku 1998 zastavené.
 • DiS. --> Dipomovaný špecialista - je titul uvádzaný za menom. Od roku 1994 sa udeľuje po vyštudovaní určitých odborov na vyššej odbornej škole a po obhájení diplomovej práce.
 • Doc. --> Docentom je rektorom menovaný vysokoškolský pedagóg po úspešnom absolvovaní habilitačného konania pozostávajúceho z obhajoby habilitačnej práce a habilitačnej prednášky.(Okrem toho ide o človeka výrazne vedecky pôsobiaceho a publikujúceho v danom obore.)
 • Dr.h.c. --> (z lat. Doctor honoris causa) Čestný doktor je titul, ktorý môže získať aj človek bez vysokej školy. Je to titul udeľovaný univerzitami známym osobnostiam v obore aj mimo neho ako ocenenie ich činnosti. Ak ich má viac, je uvádzané Dr.h.c. mult.
 • DrSc. -->( z lat. doctor scientiarum) - Doktor vied- tzv. veľký doktorát bol udeľovaný vysokými školami aj akadémiami, rovnako ako CSc. podľa sovietskeho vzoru. Tento titul uvádzaný za menom sa prestal udeľovať v roku 2001.
 • Ing. --> Inžinier - veľmi rozšírený titul, ktorý získajú absolventi technicky či ekonomicky zameraných vysokých škôl. Udeľovaný je po 4-6 rokoch štúdia pozostávajúceho z bakalárskeho a naväzujúceho magisterského štúdia.
 • JUDr. --> (z lat. Iuris utriusqe doctor) Doktor práv - je udeľovaný po absolvovaní právnickeho magisterského štúdia a po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky. Pôvodný význam latinského výrazu je doktor obojakého práva--> rímskeho aj kanonického.
 • MBA --> (z angl. Master of business administration)- je titulom pre absolventov vysokoškol. postgraduálneho štúdia zo zameraním na znalosti v obore managementu.
 • MDDr. -->( z lat. Medicinae dentalis doctor)- Doktor zubného lekárstva- získajú absolventi po ukončení štúdia na lekárskych fakultách so zameraním na stomatológiu.(V 50tyh rokoch sa krátko odeľoval aj titul MSDr.- doktor stomatológie)
 • MUDr. --> (z lat. Medicinae universae doctor) Doktor všeobecného lekárstva sa stáva úspešný absolvent šesťročného štúdia na lekárskej fakulte. Je vnímaný ako jeden z najprestížnejších titulov.
 • MVDr. --> (z lat. Medicinae veterinariae doctor) Doktor veterinárneho lekárstva je titul udeľovaný úspešným absolventom šesťročného štúdia na univerzite s daným zameraním. (Obyčajne býva v na jednu krajinu jedna takáto vysoká škola.)
 • Mgr. --> (z lat. Magister)- Magister je titul udeľovaný absolventom magisterského štúdia vysokých škôl, technického alebo humanitného zamerania.
 • MgA. --> (z lat. Magister artis) Magistrom umenia sa stáva absolvent 4-6 ročného štúdia na vysokej škole s umeleckým zameraním.
 • Paedr. --> (z lat. Pedagogicae doctor) Doktorom pedagogiky sa stával pedagogickej vysokej školy po úspešnom zvládnutí rigoróznej skúšky. Od 1998 je nahradený titulom PhDr.
 • PharmDr. --> (z lat. Pharmaciae doctor) Doktorom farmácie sa stáva absolvent farmaceutického smeru po vykonaní rigoróznej skúšky.
 • Ph.D. -->(z lat. Philosophiae doctor) tento titul si za meno môžu uviesť absolventi postgraduálneho štúdia nezávisle na zameraní fakulty- čiže absolventi všetkých smerov.
 • PhDr. --> (z lat. Philosophiae doctor) Doktor filozofie sa stáva magister, kt. absolvoval štúdium pedagogického či spoločenskovedného smeru a vykonal štátnu rigoróznu skúšku.
 • PhMr. --> (z lat. Pharmaciae magister) Magister farmácie bol titul udeľovaný absolventom štúdia farmácie.(Tento titul bol od roku 1951 udeľovaný lekárnikom, ktorí vykonali skúšku na lekárskej fakulte a mohli riadiť lekáreň alebo vykonávať lekárenskú prax.)
 • Prof. --> Profesor je najvyšší pedagogický titul pre vysokoškolského pedagóga. Môže sa ním stať docent po úspešnom absolvovaní prof. konania. Profesorov menuje prezident republiky na návrh ministerstva školstva.
 • RNDr. --> (z lat. Rerum naturalium doctor) Doktorom prírodných vied sa stáva absolvent štúdia prírodných vied po vykonaní príslušnej rigoróznej skúšky.(tento titul získavajú absolventi škôl humanitného zamerania)
 • RSDr. -->(z lat. Rerum socialium doctor) Doktor sociálnyh vied
 • RTDr. -->(z lat. Rerum technicarum doctor) Doktor technických vied
 • ThDr. -->(z lat. Theologiae doctor) Doktorom teológie sa stáva absolvent magisterského štúdia s teologickým zameraním a po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky.
 • ThLic. --> (z lat. Theologiae licentatus) Licentát teológie- titul udeľovaný absolventom 1.stupňa doktorandského štúdia teolog. zamerania.
 • Th.D. -->(z lat. Theologiae doctor) Doktor teológie - titul uvádzaný za menom, analóg titulu ThDr.
 • ICDr. --> Doktor kanonického práva je titul udeľovaný pred menom pre držiteľov doktorátu cirkevného práva.
Už niekoľkokrát sa mi stalo, že som našla aj ľudí, ktorí mali tituly dlhšie ako samotné meno.XD Preto ma napadlo doplniť ešte jeden výraz: P.T. --> Pleno titulo - Plným titulom. Túto skratku je možné uviesť pred meno dotyčného namiesto všetkých jeho titulov.(Hodí sa, keď ich neviete všetky a nechcete nikoho uraziť...XP)
Pôvodne sa tituly typu RNDr., JUDr., PhDr. a spol. plánovali zrušiť, ale kvôli úcte k nim zakorenenej už z Rakúsko-Uhorska stále paralelne existujú.

Zdroje: 21. STOLETÍ červen 2012;
Základy latinské terminologie P.T. Radoslava Šenkýřová;
obrázok z


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.